بله در این آموزش با تکنیک های دور زدن تحریم و نقد کردن درآمد دلاری به صورت کامل آشنا خواهیم شد.